Prekyba mediena ir malkomis

Parduodame ir skaldome malkas. Skersuojame rąstus.

Tiksliausią malkų kainą pateiksime, jeigu Jūs nurodysite:

– medienos rūšį;

– norimą pirkti malkų kiekį kietmetriais (grynoji medienos masė m³) arba erdmetriais (malkų tūris m³ įskaičiuojant oro tarpus, kurie sudaro nuo 30 iki 50 % viso tūrio). Medienos tūrį iš erdmetrių į kietmetrius nustatome vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu „Dėl apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis medienos tūrio lentelėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381211&p_query=&p_tr2=2);

–          pageidaujamą malkų ilgį cm;

–          vietovę malkų pristatymui.

 

Papildomai galime suteikti malkų skaldymo ir sukrovimo paslaugas.